Ochrana osobných údajov

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje sú dočasne ukladané v databáze stránky Centrum pre rodinu a slúžia iba na evidenciu kapacity herne materského centra. Vaše údaje nie sú verejne dostupné a sú do siedmych dní odstránené z databázy.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje nie sú spracúvané a poskytované tretím osobám.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Boli prijaté všetky potrebné opatrenia aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  4. na prenosnosť osobných údajov,
  5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: rodiny@pezinskerodiny.sk.


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov