O nás

Centrum pre rodinu – Pezinok je spoločenstvo rodín hľadajúcich blízkosť Boha, ktoré je v službe Bohu a Cirkvi prostredníctvom mnohých aktivít vo farnosti, v meste Pezinok, jeho okolí, aj v Bratislavskej arcidiecéze. Je občianskym združením.

Buďte svätí, lebo ja som Svätý!“ 1Pt 1,16 – človek, ktorý sa stretol s Kristom, nemôže zostať  takým, aký je. Pozývam každého kresťana na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom – hovorí sv.o. František v EG 3

Organizujeme podujatia, ktoré sú formačného charakteru, ktoré budujú duchovný ale aj spoločenský rozmer jednotlivca aj nášho spoločenstva – napr. život v malých spoločenstvách, duchovné obnovy,  modlitby chvál, rodinné tábory, krížové cesty, športové aktivity , … Hlavným formačným prvkom je život v malom spoločenstve. Tak, ako život prvých kresťanských spoločenstiev, aj ten náš sa snažíme, aby bol postavený na modlitbe, na Božom slove, na učení Cirkvi, slávení eucharistie a na účasti na bratskom (malom) spoločenstve. Sk 2

Spoločenstvonemôže byť ťažkopádna štruktúra, ktorá je oddelená od ľudí alebo skupina vyvolených, ktorí sa starajú sami o seba. porov.EG 49

… keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami…“ Sk 1,8

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ Mk 16, 15  … nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno … a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca“ Flp2, 10-11 

Evanjelizácia pokrstených aj nepokrstených je druhou túžbou, ktorú realizujeme prostredníctvom mnohých aktivít, napr: Materské centrum MaMaTaTaJa, rodinné tábory, Dni rodiny, veľké stretnutia rodín aj osamelých, primárne sociálne poradenstvo, zbierky trvanlivých potravín, workshopy na stredných a základných školách v rámci tém „Výchova k manželstvu a rodičovstvu, výchova k láske, sexuálna výchova“, Sklad pomoci, predajné akcie detských potrieb a detského šatstva a pod…


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov