Sexuálna výchova

Ponuka interaktívnych prednášok

Milý učiteľ, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Občianske združenie Centrum pre rodinu – Pezinok v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom v Bratislave pripravili pre Vás ponuku interaktívnych prednášok dotýkajúcich sa oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovy k láske a v oblasti sexuálnej výchovy odvolávajúc sa na slová Sv.O.Františka, ktorý v exhortácii Amoris laetitia hovorí, že v duchu výzvy Druhého vatikánskeho koncilu „treba zabezpečiť pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu pre deti a mládež primerané veku a sledujúc pokrok psychológie, pedagogiky a  didaktiky“. V dnešnej dobe, ktorá sex redukuje na pudovosť, čím sa podporuje „narcistická agresivita namiesto prijatia“  je potrebné uvažovať o sexuálnej výchove v kontexte výchovy k láske, v ktorej nie sú „výrazové prostriedky lásky ochudobnené ale objasnené“. Porov AL 280

Našou túžbou je obohatiť prácu učiteľa o ponúkané témy prostredníctvom odborníka a zároveň byť na blízku deťom. Vnímať ich citlivé srdce a v oblasti sexuality, manželstva a rodiny „naučiť ich ceste k rozličným vyjadreniam lásky, k vzájomnej starostlivosti a úcte, k rešpektujúcej nežnosti, k zmysluplnej komunikácii, v kontexte úcty k ľudskému telu a k ľudskej láske.

Témy prednášok sú v súlade s vypracovanou koncepciou Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMaR), ktorú vypracovalo MŠ SR (1994). Sú spracované v učebných osnovách pre základné a stredné školy. Obsahovo v sebe integrujú filozofické, psychologické, sociologické aj biologické poznatky o manželstve, rodinnom živote a intímnych vzťahoch.

Ponúkané témy sú prierezové a preto je možné začleniť ich do školských vzdelávacích programov náboženskej výchovy, etickej výchovy, biológie atď., v rámci kooperácie jednotlivých učebných predmetov.

Prednášky spolu s prezentáciami pre jednotlivé ročníky druhého stupňa základných škôl a pre ročníky stredných škôl sú podané interaktívnou formou v kontexte prirodzeného zákona – potreba milovať a byť milovaný a v kontexte úcty k ľudskej láske a ľudskému telu.

Autorkou prednášok a zároveň i lektorkou je Mgr. Martina Šipošová, absolventka študijného programu Náuka o rodine na Teologickej fakulte v Košiciach. Je absolventkou akreditovaného dvojročného výcviku systemickej terapie a rastu Star Basic. V rokoch 2013 – 2016 vykonávala poradenskú pomoc pre manželov a snúbencov. Je v dlhodobej pastorácii rodín  a zároveň je štatutárom občianskeho združenia Centrum pre rodinu – Pezinok, ktoré spĺňa legislatívne požiadavky na vykonávanie tejto činnosti v súlade s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s ochranou detí a mládeže pred sociálnopatologickými javmi (Zákon 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele). Má rodinu – manžela a štyri deti.
Žije v Pezinku.


Mgr. Ľubica Nogová, lektorka, je absolventkou genetiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti študuje o dvojročné akreditované štúdium Master v teológii manželstva a rodiny na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Ako dobrovoľníčka sa zapája do prorodinných aktivít a s manželom aj do prípravy snúbencov. Je vydatá a má štyri deti. Žije v Pezinku.

Názvy prednášok a ich obsahovú náplň si môžete pozrieť na tomto linku.

Ak máte záujem o prednášky, workshopy, napíšte na adresu: vmr@abuba.sk